P Ř E D S T A V E N Í   S P O L E Č N O S T I

ISTAR s. r. o.
Rubeška 393
190 00 Praha 9

IČO: 49623061
DIČ: 009-49623061

Společnost ISTAR s. r. o. vznikla dnem 30. 11. 1993 zápisem do obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24662.

Zaměření obchodní činnosti společnosti

Společnost ISTAR s. r. o. je zaměřena převážně na zajišťování inženýrské činnosti a investorských služeb při investiční výstavbě.

Pro investory zabezpečujeme inženýrskou činnost a investorské služby od vyhledání a zajištění pozemků potřebných pro výstavbu, obstarání všech potřebných dokladů, projektové dokumentace a výkonu technického dozoru při výstavbě, až po uvedení stavby do trvalého provozu. V případě požadavku zákazníka společnost zajistí i další servis a správu dokončených objektů.

Společnost ISTAR s. r. o. poskytuje zákazníkům komplexní soubor služeb, přinášející efektivní řešení s požadovanou užitnou hodnotu. Významný je zodpovědný individuální přístup k potřebám a požadavkům zákazníka a dlouhodobá důvěryhodnost firmy.

Technické zázemí firmy, odborná kvalifikace a dlouhodobé zkušenosti zaměstnanců v oblasti investiční výstavby jsou na úrovni, umožňující poskytování služeb v optimální kvalitě. Klíčoví zaměstnanci společnosti jsou držiteli osvědčení o autorizaci inženýrů a techniků, činných ve výstavbě - členy ČKAIT.

Společnost ISTAR s. r. o. zavedla a udržuje systém managementu jakosti, certifikovaný podle standardu ČSN EN ISO 9001.

Podrobněji je nabídka našich služeb popsána na stránce Služby.
Přehled významných realizovaných zakázek najdete na stránce Reference.
Údaje potřebné pro spojení s námi jsou uvedeny na stránce Kontakt.